PHẦN 6: Go To Block – Chuyển hướng khách hàng tới Block khác

Nội Dung Bài Viết

Bạn sử dụng đối tượng Go To Block để chuyển hướng khách hàng tới 1 Block khác khi thỏa mãn 1 điều kiện nào đó.

Các câu lệnh so sánh:

= : Bằng (dùng cho cả giá trị số và ký tự)

> : Lớn hơn (chỉ dùng cho cả giá trị số)

< : Nhỏ hơn (chỉ dùng cho cả giá trị số)

!= : Khác (chỉ dùng cho cả giá trị số)

Ví dụ 1: Kiểm tra điều kiện theo biến {gender} (Khách hàng là nam hay nữ)

Chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng NỮ. Nếu khách hàng NAM truy cập vào Block thì chuyển hướng sang Block thông báo từ chối phục vụ.

Nếu {gender} = Anh –>  Đối tượng Nam

Nếu {gender} = Chị –>  Đối tượng Nữ

Mô tả kịch bản trên: Nếu khách hàng là nam thì chuyển sang Block Chuyển hướng, nếu khách hàng là nữ thì chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Ví dụ 2: Kiểm tra điều kiện theo biến {phone} (Khách hàng có SĐT hay không)

Chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng đã để lại thông tin SĐT (có nhu cầu mua hàng cao). Nếu khách hàng chưa có SĐT truy cập vào Block thì chuyển hướng sang Block thông báo từ chối phục vụ.

Mô tả kịch bản trên: Nếu khách hàng chưa để lại SĐT thì chuyển sang Block Chuyển hướng, nếu khách hàng đã để lại SĐT thì chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Ví dụ 3: Kiểm tra điều kiện theo tag (Khách được gắn tag X hay không được gắn X)

Chương trình tặng quà chỉ dành cho khách hàng được gắn tag Khách đã mua hàng. Nếu khách hàng không được gắn tag Khách đã mua hàng truy cập vào Block thì chuyển hướng sang Block thông báo từ chối phục vụ.

Mô tả kịch bản trên: Nếu khách hàng chưa mua hàng thì chuyển sang Block Chuyển hướng, nếu khách hàng đã mua hàng thì chạy tiếp kịch bản bên dưới.

Tương tự như vậy, bạn có thể thao tác với các tùy biến khác

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top